Категорије и врсте веб-алата


Проблеми категоризације веб-алата

Проблеми категоризације проистичу из два разлога. Први од њих је количина веб-алата који се свакодневно обнављају, јављају се нови тако да у толиком мноштву тешко можемо да имамо преглед целине коју бисмо онда категоризовали. Други разлог проистиче из чињенице да су веб-алати вишеструко функционални и тешко их је класификовати по категоријама јер најчешће имају особине различитих врста које се преклапају и онемогућавају класификацију. За добру класификацију потребан је јединствен критеријум, а то је код веб-алата тешко утврдити.

Називи алата на енглеском језику често су сложенице које настају сливањем различитих делова двеју речи што је и иначе стваралачки језички принцип у енглеском језику. Сливенице и сливање као творачки принцип није особеност српског језика, па на нашем говорном подручју то ствара додатне проблеме у превођењу и прилагођавању или одомаћивању имена алата и препознавању њихове намене. Тај проблем решавамо тако што непреводиве речи, међу које спадају и сливенице, транскрибујемо, а у загради пишемо име алата у оригиналу, поштујући норме и језика домаћина и језика из ког се преузима. 
У српском школству веб-алати се помињу и препоручује се њихово коришћење у стратешком документу Смернице за унапређење улоге ИКТ у образовању (Национални просветни савет, 2013). У одељку Образовни софтвер наведена је и једноставна подела веб-алата, углавном по критеријуму намене. Полазећи од те поделе и допуњујући је врстама по намени и типу садржаја, добијамо једну од могућих подела веб 2.0 алата који су примењиви у образовању. Погледајте и преузмите слику из десног бочног менија. 

Како веб-алате категоришу други

Амерички веб-сајтови за наставнике садрже многе и различите категоризације у којима влада смеша критеријума. У истој подели препознајемо критеријум по функцији, по врсти медија и по намени, а понекад, потпуно изненађујуће и нелогично, немогуће је уочити видљив разлог због којег је неки алат сврстан у одређену категорију. У менију са десне стране су неки од таквих покушаја који категоришу веб-алате или праве ревију веб-алата из једне врсте. Покушају припадају институцијама, сарадничким наставничким неформалним заједницима наставника, појединцима који су ИКТ-лидери у свом удружењу. 

Како смо решили проблеме категоризације

Веб-алати разврстани су по својој основној намени, мада је потребно знати да многи од њих имају вишеструку намену. Категорије алата именоване су именицима или глаголским именицима због уштеде простора у изборнику са леве стране страница на којима су прикази. Свака категорија садржи по неколико врста веб-алата који су се нашли у истој категорији по сличности, тако да навигација и приказ има три нивоа:
  • КАТЕГОРИЈА: леви бочни мени, назов првог хијераријског реда 
    • ВРСТА: страница са уводним текстом, менијем са десне стране са свим врстама и конкретним алатима по азбучном реду који се налазе у оквиру сваке врсте у категорији; испод уводног текста су поређани приказани алати (хронолошки принцип блога) 
      • КОНКРЕТНИ АЛАТИ: нема их у бочном менију, али има у менију врсте са десне стране, као и у десном бочном менију на страници приказа сваког веб-алата

Покушај категоризације веб-алата по Смерницама за унапређење улоге ИКТ у образовању: 


Comments